Shqip

Për të promovuar njohuritë e dokumenteve kryesore të përdorura nga Instituti ynë më poshtë mund të gjeni në italisht, shqip, arabisht, frëngjisht dhe anglisht një përmbledhje të vlerësimit në Shkollën Fillore, Planin Arsimor të Individualizuar të miratuar për studentët me aftësi të kufizuara dhe Planin Didaktik të Personalizuar të përgatitur për studentët me Çrregullime Specifike të Mësimit dhe me Nevoja të Veçanta Arsimore.