Plani mësimor individual (PDP)

Plani mësimor individual (PDP)

ÇFARE ESHTE? 

Eshte nje dokument edukativ- mesimor i hartuar posaçerisht per nxenesit /nxeneset me probleme specifike te nxenesise  (DSA) ose per nxenesit me nevoja te posaçme educative (BES) dhe ka per qellim te pershtase  formimin  e nxenesit gjate gjithe  vitit shkollor duke pasur parasysh kerkesat specifike te kesaj kategorie. Gjate ketij plani meren masa te posaçme dhe perdoren metodat kompensuese te adaptuara nga i gjithe ekipi i mesuesve per ti ardhur ne ndihme nxenesit/ nxeneses gjate gjithe kohes.

KUJT I DREJTOHET?

  • Nxenesve qe paraqesin nje çertifikate per problem te nxenesise, problem specifik zhvillimi, mungese perqendrimi ose hiperaktivitet.
  • Nxenesve qe gjinden ne nje situate jo te favorshme shoqerore, kulturore, gjuhesore ekonomike,(Nevoje Edukative e Posaçme)e vendosur nga grupi i mesuesve duke u bazuar ne vleresimet psiko-pedagogjike che mesimore ose nga punonjes te sherbimeve sociale.

KUSH E PREGATIT?

Mesuesit e klases me mbeshtetjen e specialisteve dhe ne bashkepunim me familjen, parashikojne hartimin e planit te punes PDP i cili i behet i ditur familjes  dhe operatoreve  te tjere. 

KUR?

  • Brenda tre muajve te çdo viti shkollor (fund nentori) ose çdo here qe shikohet e nevojshme.
  • Pregjate vitit shkollor (fundi i semestrit te pare dhe fundi i vitit shkollor) parashikohen kontrolle te vazhdueshme  te citat mund te ndryshojne dhe modifikohen sa here qe te jete e nevojshme..